Etikettarkiv: Ekvivalent direktavkastning

Direktavkastning fastigheter

Definitionen för direktavkastning fastigheter är: Driftsnetto i förhållande till verkligt värde på fastigheter.

Begreppen initial och ekvivalent direktavkastning är också viktiga att diskutera gällande direktavkastning.

Den initiala direktavkastningen beräknas som det faktiskt utgående driftnettot dividerat med förvärvspriset för en fastighet.

Den ekvivalenta direktavkastningen baseras på ett normaliserat driftnetto där de olika komponenterna i driftnettot har anpassats till marknadsmässiga nivåer. Kapitalbasen vid beräkning av ekvivalent direktavkastning utgörs av förvärvspriset korrigerat med nuvärdet av kortsiktiga, ej normala förhållanden. Dessa korrigeringar kan till exempel avse över- eller underhyror i förhållande till marknadsmässig hyra, investeringsbehov samt onormal initial vakans.

Definition direktavkastning

Det skiljer sig dessvärre åt mellan hur olika fastighetsbolag definierar just direktavkastning, vilket delvis åskådliggörs i text ovan. Nedan finns exempel på hur olika större fastighetsbolag redovisar direktavkastningen på sina fastigheter.

Kungsleden

Beräkningssätt på intjäningskapacitet: Driftnetto i förhållande till bokfört värde för fastigheterna vid periodens utgång.

Beräkningssätt på utfall: Driftnetto i förhållande till kvartalsvis genomsnittligt bokfört värde för fastigheterna. 

Wallenstam

Fastigheternas direktavkastning: Driftnetto beräknat utifrån rullande 12-månaders resultat i procent av fastigheternas vägda genomsnittliga redovisade värde.

Hufvudstaden

Direktavkastning fastigheter: Driftnetto i förhållande till verkligt värde på fastigheter.

Vasakronan

Direktavkastning, %: Driftnettot dividerat med sysselsatt kapital. Beräknas med tillämpning av beräkningsmetoder enligt IPD Svenskt Fastighetsindex. Beräkning tidsviktad per månad.

Humlegården

Driftnettot i procent av fastigheternas ingående marknadsvärde.

Mer läsning om direktavkastning

Läs mer om direktavkastning och driftnetto här.